TGKs lov

Alternate Text

LOV FOR TRONDHEIM GOLFKLUBB STIFTET 27.10.1950
Vedtatt den 24. mars 1953, endret 2. desember 1975, 7.desember 1977, desember 1993, desember 1997, desember 1999, 5. februar 2002, 6. januar 2004, 28.februar 2008, 16. februar 2012, 5.februar 2013, 16.februar 2016

 Godkjent av Sør-Trøndelag idrettskrets 22.mars 2016

 

I.          INNLEDENDE BESTEMMELSER

 

§ 1 Formål

(1)   Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

(2)   Trondheim Golfklubb skal fremme golf som konkurranseidrett og helsebringende, trivselsskapende mosjonsaktivitet.

(3)   Trondheim Golfklubb skal drive, vedlikeholde og videreutvikle Sommerseter Golfbane.

(4)   Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

 

§ 2 Organisasjon

(1)   Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

(2)   Klubben er medlem av Norges Golfforbund (NGF).

(3)   Klubben er medlem av NIF gjennom Sør-Trøndelag idrettskrets, hører hjemme i Trondheim kommune, og er medlem av Idrettsrådet i Trondheim.

(4)   Klubben skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs regelverk  gjelder for klubben uavhengig av hva som måtte stå i klubbens egen lov.

 

§ 3 Medlemmer

(1)   For at en person skal bli opptatt som medlem i klubben må vedkommende:

a)  akseptere å overholde klubbens og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.    

b)  ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til klubben og andre organisasjonsledd i NIF.

(2)   Når det er nødvendig av hensyn til golfanleggets kapasitet, kan styret operere med ventelister for medlemsopptak. Maksimumstallene for antall medlemmer fastsettes av årsmøtet etter styrets innstilling. Styret fastsetter nærmere regler for opptak fra venteliste som skal være basert på objektive kriterier med hovedvekt på søkeransiennitet. Det kan i noen utstrekninger gis preferanse/kvote basert på alder, kjønn og familietilknytning til medlemmer av hensyn til klubbens sportslige og sosiale miljø.

(3)   Klubbens styre kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt.  Klagen skal sendes til klubbens styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.

 

(4)   Medlemskap i klubben er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

(5)  Æresmedlemmer
Styret kan utnevne æresmedlemmer av klubben. Det kreves enstemmig beslutning av fulltallig styre. Et æresmedlem har de samme rettigheter som klubbens betalende medlemmer, men betaler ingen kontingent.

(6)      Innbudte medlemmer
Styret kan for kortere eller lengre tid, ved særskilt beslutning oppta personer som styret mener er berettiget til det, som innbudte medlemmer. Innbudte medlemmer har samme rettigheter som klubbens betalende medlemmer, men betaler ingen kontingent.

(7)      Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og klubbens regelverk og vedtak.

(8)      Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

(9)      Klubben kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt medlemskap i klubben og skal strykes fra klubbens medlemsliste.

(10)    Klubbens styre kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.

(11)    Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned.

(12)    Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.  Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.

(13)    Klubben skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.

 

§ 4 Spilleregler, ordensforskrifter m.v.

(1)   For golfspillet gjelder de golfregler og de regler for etikette som det er vist til i NGFs lov, supplert med NGFs og klubbens lokale regler og turneringsregler. Dessuten gjelder NGFs handicapregler og amatørregler. Innenfor NIFs og NGFs lover og bestemmelser fastsetter klubbens styre de lokale regler, turneringsregler og øvrige regler for spillets avvikling, samt ordens- og sikkerhetsregler for klubbens område, som det finner ønskelig.

(2)   Ethvert medlem er forpliktet til å rette seg etter de gjeldende regler og bestemmelser for utøvelse av spillet på banen og overholde ordensforskriftene for så vel klubblokalene som for banen.

 

§ 5 Medlemskontingent og avgifter

(1)   Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i klubbens aktivitetstilbud.

(2)   Den som ikke senest 31. desember har sendt skriftlig utmelding av klubben eller melding om overgang til annen kontingent-/avgiftsgruppe, er å anse som medlem av samme kontingent-/avgiftsgruppe i det påfølgende år.

 

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE

 § 6 Kjønnsfordeling

(1)   Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(2)   Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.

(3)   Idrettskretsen kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning.

(4)   Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om dispensasjon må være sendt til idrettskretsen innen 14 dager etter årsmøtet. Dispensasjon kan kun gis for én valgperiode/oppnevning av gangen.

 

§ 7 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.

 (1) For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 18.

(2)   Et medlem som er arbeidstaker i eller har oppdragsavtale med idrettslaget, jf. § 8 (3), har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.

(3)   Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i klubben: medlem av styret, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg,

4)        Et medlem kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. 

(5)   Forslagsrett:

a) Et medlem har forslagsrett til og på klubbens årsmøte.

b) Klubbens styre har forslagsrett til og på klubbens årsmøte.

c) Klubben har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, og klubbens representant(er) har forslagsrett på dette årsmøtet/tinget.

d) Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.

e) Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet.

 

(6)   Talerett:

Engasjert revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i klubben.

 

§ 8 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker

(1)      En arbeidstaker i klubben er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komite mv. I klubben eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.

 (2) En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer. 

(3)   Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på et medlem som har oppdragsavtale som kan sammenlignes med et ansettelsesforhold.

(4)   Bestemmelsen gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i idrettslaget, og er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre.

(5)   En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller oppnevnt.

(6)   Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen

 

§ 9 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til klubben

(1)     Et medlem som har en avtale med klubben som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av klubben er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. innen klubben eller overordnet organisasjonsledd.  Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som har en slik avtale som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av klubben. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før forholdet opphører.

(2)     Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.

(3)   En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt

4)    Idrettskretsen kan når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant.  Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen

  

§ 10 Inhabilitet

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i klubben er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

a) når vedkommende selv er part i saken

b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken

c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part

d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.

(2)   Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.   

(3)   Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i klubben.

(4)   Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.

(5)   Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

(6)   I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

(7)   I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse.

(8)   Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i klubben.

 

§ 11 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

(1)   Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i klubben vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

(2)   Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandlingeller ved fjernmøte. Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre.         

(3)   Det skal føres protokoll fra styremøter.

 

§ 12 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse

(1)   Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.

(2)      Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.

(3)      Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.

 

 

III. ØKONOMI

 

§ 13 Regnskap, revisjon, budsjett mv.

(1)      Trondheim Golfklubb er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.

(2)      Klubben skal følge regnskapsbestemmelsene i regnskapsloven og revisjonsbestemmelsene i revisorloven, og skal engasjere revisor og velge kontrollkomité. Kontrollkomiteens oppgaver følger av § 14.

(3)      Bankkonti skal være knyttet til klubben og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponer

(4) På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Regnskap og budsjett skal også omfatte regnskapene og budsjettene for gruppene/avdelingene. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

(5)   Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer og daglig leder.

(6)      Klubben kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.

(7)      Disposisjoner, herunder låneopptak,  av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til klubbens størrelse og virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet.

 

§ 14 Kontrollkomiteen 

(1)   Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med klubbens økonomi. Kontrollkomiteen skal påse at klubbens midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med klubbens lov og beslutninger fattet av årsmøte. Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at klubbens interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.

(2)   Kontrollkomiteen skal påse at klubbens regnskapsførsel er pålitelig og at dets årsregnskap og delårsrapporter gir et korrekt uttrykk for klubbens drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal ved gjennomgang av regnskapene vurdere klubbens finansielle stilling, forvaltning og drift.

(3)   Kontrollkomiteen skal ha adgang til samtlige regnskaper og de forskjellige styre- og utvalgsprotokoller og skal gjøre seg kjent med avgitte rapporter fra den engasjerte revisor. Kontrollkomiteen kan bygge på det arbeid som den engasjerte revisor har utført der den finner det hensiktsmessig.

(4)   Kontrollkomiteen skal føre protokoll over sine forhandlinger og avgi beretninger til årsmøtet om sin gjennomgåelse av årsregnskapet/årsregnskapene og klubbens anliggender for øvrig, herunder budsjetter og budsjettoppfølging, forvaltning generelt og styrets arbeid/beretning.

(5)   For øvrig skal kontrollkomiteen løpende ta opp forhold den finner nødvendig og rapportere gjennom nummererte rapporter til klubbens styre og revisor.

(6)   Kontrollkomiteen kan be engasjert revisor utføre spesielle revisjonshandlinger som den ønsker utført, dersom kontrollkomiteen finner det påkrevd. Slike arbeidsoppgaver kan ikke være i strid med gjeldende revisorlovgivning. Særskilt instruks må i slike tilfeller utarbeides av kontrollkomiteen. Styret må informeres om eventuelle økonomiske konsekvenser av ekstra arbeidsoppgaver for revisor.

 

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.

 § 15 Årsmøtet

(1)     Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av februar måned.

(2)     Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på klubbens internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

(3)     Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

(4)     Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

(5)     Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. klubbens lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(6)  På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut.  Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

 

§ 16 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt referent behøver å være medlem. Det kan velges flere dirigenter og referenter.

 

§ 17 Årsmøtets oppgaver

(1)   Årsmøtet skal:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent(er), referent (er)

      samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle klubbens årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent på minst kr. 100 og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.

8. Vedta klubbens budsjett

9.  Behandle klubbens organisasjonsplan.

10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor og fastsette revisors honorar

11. Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder

b) 3 styremedlemmer og 3 varamedlemmer

c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

d) Kontrollkomité på 2 medlemmer med varamedlemmer

e) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for  neste årsmøte.

f) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

(2) Leder, nestleder og styremedlemmer velges for 2 år.  Varamedlemmer velges for 1 år. Leder og ett styremedlem, og nestleder og 2 styremedlemmer velges annethvert år.

(3)  Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

(4)   Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret.

 

§ 18 Stemmegivning på årsmøtet

(1)   Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn en stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

(2)   Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

(3)   Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

(4)   Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

§ 19 Ekstraordinært årsmøte

(1)    Ekstraordinært årsmøte i klubben innkalles av klubbens styre med minst 14 dagers varsel etter:

a) Vedtak av årsmøtet i klubben.

b) Vedtak av styret i klubben.

c) Vedtak av styret eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd.

d) Skriftlig krav fra 1/3 av klubbens stemmeberettigete medlemmer.

(2)   Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens internettside. Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller være gjort tilgjengelig på idrettslagets internettside eller annen forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte, og dokumentene skal være gjort tilgjengelige på innkallingstidspunktet

3)   Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. klubbens lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til ekstraordinært årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(4)   Ekstraordinært årsmøte i klubben skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet.

(5)   Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

 

§ 20 Klubbens styre

(1) Klubben ledes og forpliktes av styret, som er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

(2) Styret skal:

a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

b) Påse at klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.

c) Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.

d) Representere klubben utad.

e) Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.

f) Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten.

(3) Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

 

§ 21 Grupper/avdelinger/komiteer

 (1) Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.

(2)      Klubben kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Klubbens årsmøte bestemmer opprettelse av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av klubbens organisasjonsplan, jf. § 17 pkt. 9.

(3)      For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele klubben, og grupper/avdelinger kan ikke inngå avtaler eller representere klubben utad uten styrets godkjennelse jf. § 20.

 

 V. ØVRIGE BESTEMMELSER

 

 § 22 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker
           For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder
           NIFs lov kapittel 11   og 12.

 

§ 23 Lovendring

(1)   Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i klubben etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

(2)   Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av klubben selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.

(3)   I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.

(4)   Endringer i §§ 23 og 24 kan ikke vedtas av klubben selv med mindre endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm.

 

§ 24 Oppløsning. Sammenslutning. Annet opphør

(1) Forslag om oppløsning av klubben må først behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

(2) Sammenslutning med andre klubber/idrettslag anses ikke som oppløsning av klubben. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 23.

(3) Ved oppløsning eller annet opphør av klubben tilfaller klubbens overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at klubben skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før klubben holder sitt ordinære årsmøte til behandling av saken.

(4) Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst når konkurs er avsluttet og det mister således sitt medlemskap i NIF.

 

 

 

 

 

 

 

Trondheim Golfklubb73 53 18 85post@golfklubben.no